Tanışkan

Yapay Zeka ile Tanışma ve Çalışma Laboratuvarı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA


AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan Yunus Emre Vakfının, adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 11 Altındağ / ANKARA adresindeki Yunus Emre Vakfıdır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

– Vakfın faaliyet alanına giren hizmetlerden paydaşlarımızı ve hedef kitlemizi faydalandırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri yapılması,

– Faaliyet alanlarımız ve etkinliklerimizle ilgili meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

– Paydaş ve hedef kitleyle ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının yapılması,

– Paydaşlarla birlikte yapılan faaliyetler ve faaliyetlerimize katılımcı olan hedef kitlenin sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dâhil olmak üzere, araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,

– Sunulan hizmette paydaş ve hedef kitle ile ilişkili gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

– Faaliyetlerde görev alan paydaş ve katılımcı olan hedef kitlenin hizmete ilişkin şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

– Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

– Vakfın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

– Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

– Paydaşlar ile hedef kitlenin arasında Vakıf ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

– Vakfın faaliyet alanına giren hizmet alanına bağlı faturalandırma da dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Yunus Emre Vakfının direkt ve dolaylı hizmet temini sağladığı kurumlar başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Yunus Emre Vakfı tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Yunus Emre Vakfının faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Yunus Emre Vakfına başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi iletisim@yee.org.tr veya taniskanproje@gmail.com e-posta adreslerine güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Yunus Emre Vakfı, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:11 Altındağ / ANKARA adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

English